PODMÍNKY SPOLUPRÁCE S FENIX PERSONAL

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro Českou republiku, resp. se zákonem č. 428/2002 Z.z. v platném znění pro Slovenskou republiku tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů za účelem mé prezentace potenciálním zaměstnavatelům a personálním agenturám jako příjemcům, přičemž beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné.

Konkrétně se jedná o základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly, IČ, DIČ), dále o podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, získaného vzdělání, současného stavu na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, představ a požadavků Vámi hledané práce a dalších souvisejících nepovinných položek. Z citlivých osobních údajů jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu s ohledem na příslušné pracovněprávní předpisy (tj. zdravotní omezení a zvláštní požadavky na pracoviště). Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně, prostřednictvím informačního systému.

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

  • I.svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány; 
  • II.svém právu na opravu nepřesných osobních údajů; 
  • III.tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb., mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (a) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranili závadný stav, (b) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (c) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (d) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a (e) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody; 
  • IV.právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na výše uvedených WWW stránkách. 

Tento souhlas uděluji společnosti FENIX PERSONAL s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna, Heršpice 295, IČO: 04543327, jakožto správci, a to i ve věcech, které se týkají její organizační složky, v.č. 1436/B, a to na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace informací nebo do zrušení uživatelského účtu a základě mé žádosti, nastane-li toto dříve. 

Souhlasím s využíváním mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení, a to jak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb FENIX PERSONAL, tak obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb třetích osob. Současně souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti FENIX PERSONAL a podmínkami užívání elektronických systémů společnosti FENIX PERSONAL, jejíž podrobné znění jsem si důkladně přečetl.